نوشته‌ها

تولید الیاف

طرح احداث واحد تولید الیاف پلی پروپیلن

الياف پلي‌الفين طبق تعريف داراي حداقل 85 درصد نسبت به وزن خود، اتيلن، پروپيلن و يا الفين ديگري مي‌باشند. طبق مطالعات کارشناس طرح پلي‌پروپيلن و سپس پلي‌اتيلن با اهميت كمتر، مهمترين الياف الفيني را تشكيل مي‌دهند كه به گروه الياف مصنوعي تعلق دارند‌. الياف پلي‌پروپيلن كه از طريق پليمريزاسيون پروپيلن به صورت يك پليمر خطي تهيه مي‌گردند و به اختصار پ‌.‌پ ناميده مي‌شوند و بعد از پيدا شدن كاتاليست زيگلر ـ ناتا توليد شدند. اين كاتاليست توليد پلي‌پروپيلن ايزوتاكتيك كه قادر به متبلور شدن مي‌باشد و امكانپذيري ساخت. خصوصيات پلي‌پروپيلن بافت رشد سريع آن در سطح بين‌المللي گرديد. عدم امكان رنگرزي الياف پلي‌پروپيلن به روش‌هاي متداول براي ديگر الياف، باعث جلوگيري از رشد بيشتر اين لیف مصنوعي گرديده است‌.

تولید الیاف

کاربر گرامی برای مشاهده محتوا باید وارد سایت شوید.