شبکات اجتماعی

پروژه ادپرینگ

طرحی برای تسهیل پروسه تبلیغات در شبکات اجتماعی و درآمدزایی از این طریق

چه می شود اگر شرایطی ایجاد کنیم که افراد از شبکات اجتماعی خود درآمد کسب نمایند؟