شبکات اجتماعی

با رشد شبکه های اجتماعی و همچنین افزایش کاربران این سیستم ها یک فرصت تبلیغاتی جدید ایجاد می شود.

افراد به مرور دارای رسانه می شوند رسانه هایی با هزاران عضو که هر لحظه می توانند محتوای مورد نظر را به اطلاع کاربران برسانند.

یک سوال:

حال چه می شود اگر شرایطی ایجاد کنیم که این افراد از شبکات اجتماعی خود درآمد کسب نمایند؟