برای ساماندهی ایده بارانی ها در جهت تیم سازی و همکاری در پیشبرد طرح ها اطلاعات شما برای ما مفید خواهد بود.