فراخوان ایده های کشاورزی و دامداری

اگر ایده و طرح جدیدی در حوزه کشاورزی دارید گروه ایده باران قدم به قدم در اجرا و پیاده سازی طرح,شما را همراهی خواهد کرد.